słownik polsko-niemiecki
Polnisch-Deutsches Wörtrbuch

Ich muss meine Aussprache verbessern. - Muszę poprawić swoją wymowę.

O wymowie języka niemieckiego.

  Samogłoski języka niemieckiego dzielą się na :

- pojedyńcze  - a, e, i, o, u,   także  y - tylko w wyrazach obcych, 
  samogłoski  pojedyńcze z tzw. przegłosem: ä, ö, ü.

- złożone (dwugłoski), czyli dwie samogłoski tworzące jedną zgłoskę :
                   ei (ai), eu (äu), au.
Prawidłowa wymowa samogłosek jest bardzo ważna, ponieważ zmiana długości wymowy danej samogłoski tworzy często zupełnie nowy wyraz.
Z uwagi na różne rozwarcie jamy ustnej przy wymowie samogłosek rozróżnia się samogłoski otwarte i ścieśnione.
Najbardziej otwartą samogłoską jest głoska a, 
a najbardziej ściśnione są głoski i, u.
Długie samogłoski wymawia się w sposób bardziej ściśniony, a krótkie w sposób bardziej otwarty.

Wymowa samogłosek:

 - ch - po samogłoskach -a,-o,-u, i po  -au  - wymawiamy, jak polskie ch

                         machen - robić,
                         der Koch - kucharz
                         das Buch - książka
- ch - po samogłoskach - e, -i,ä, - ü